15 dec 2023 18:34

Wettelijke verankering van een Federaal Actieplan Handicap per legislatuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed dat het principe van de aanneming en evaluatie van een Federaal Plan voor Handicap voor elke legislatuur wettelijk verankert.

Het doel van het voorontwerp van wet is om de gestructureerde aanpak van de dimensie van handicap in de domeinen van het federale beleid wettelijk vast te leggen door middel van een Federaal Plan voor Handicap voor elke legislatuur. Het actieplan beschrijft de maatregelen die elke minister en staatssecretaris op federaal niveau zal nemen om het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te implementeren en om het doel van integratie van personen met een handicap in alle domeinen van het federale beleid te bereiken.

Het is essentieel dat elk federaal actieplan geëvalueerd wordt op zowel het gebied van individuele acties als op de algemene impact op het leven en de rechten van personen met een handicap. Het voorontwerp van wet voorziet daarom in een regelmatige rapportage aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Tot slot kan het federale beleid inzake handicap niet worden ontwikkeld zonder voortdurend overleg met het maatschappelijk middenveld, volgens het principe dat centraal staat in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap: "Niets over ons zonder ons". De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de opstelling en evaluatie van het plan is daarom essentieel. Daarom ook dat het voorontwerp van wet is aangepast aan het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap van 18 september 2023.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.