10 nov 2022 15:51

Wijze van vertegenwoordiging in de Federale Adviesraad voor Ouderen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent de hervorming van de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO).

De ontwerpen passen de vertegenwoordiging in de Federale Adviesraad voor Ouderen aan. Concreet zullen de leden niet langer natuurlijke personen zijn, maar organisaties die bevoegd zijn inzake ouderenbeleid. Op die manier kan de afwezigheid van vertegenwoordigers eenvoudig verholpen worden.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2012 tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen