31 okt 2020 12:13

Wijziging administratief statuut brandweerlieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Enerzijds voorziet het ontwerp de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36/EG. Het ontwerp bepaalt dat kandidaten die lid zijn van een brandweerdienst in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geacht worden over een federaal geschiktheidsattest (FGA) te beschikken. Meer bepaald zijn dit:

  • leden van Belgische brandweerkorpsen van dienst in een hulpverleningszone of bij de DBDMH
  • brandweerlieden van een EER-lidstaat of Zwitserland die werkzaam zijn bij een openbare brandweerdienst
  • operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming in België, Zwitserland of een andere lidstaat van de EER

Anderzijds zorgt het ontwerp ervoor dat het traject van de kazerne naar een opleidingsplaats als arbeidstijd wordt beschouwd. Dit zowel voor vrijwilligers als voor de professionele brandweerlieden, om elke vorm van discriminatie te voorkomen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones