03 mei 2024 17:51

Wijziging procedure aanvraag tot erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering met het oog op het invoeren van landingsbanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de erkenningsvoorwaarden voor de aanvraag tot erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering met het oog op het invoeren van landingsbanen aanpast op vraag van de sociale partners.

Het advies van de NAR van 30 mei 2023 heeft betrekking op artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Hierbij wordt bepaald dat de leeftijd op 55 jaar wordt gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met een vijfde in toepassing van de cao nr. 103, wanneer de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties gelegen is in de periode van erkenning van de onderneming door de minister van Werk, als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor zover cumulatief aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

  1. de onderneming kadert haar aanvraag tot erkenning binnen een herstructureringsplan en toont aan dat ontslagen zijn vermeden
  2. de onderneming toont bij haar aanvraag tot erkenning aan dat daardoor het aantal werknemers dat overgaat naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is verminderd
  3. de minister heeft in de erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat aan deze voorwaarden voldaan werd

Wat de tweede voorwaarde betreft, bestaat er een discrepantie tussen de leeftijdsvoorwaarde die geldt voor enerzijds de landingsbanen (55 jaar) en anderzijds voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (60 jaar), hetgeen in de praktijk leidt tot problemen in het kader van de aanvragen tot erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Ondernemingen kunnen immers vaak niet (meer) aantonen dat door de invoering van landingsbanen het aantal personen onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is verminderd.

De NAR heeft bijgevolg aan de sociale partners van de Adviescommissie SWT gevraagd om de mogelijkheid om deze voorwaarde te schappen, te onderzoeken. Overeenkomstig het gunstig advies van de Adviescommissie SWT wordt deze voorwaarde via het ontwerp van koninklijk besluit geschrapt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.