02 sep 2022 15:12

Wijziging van arbeidsbepalingen inzake de sluiting van ondernemingen en de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen inzake de sluiting van ondernemingen en de sociale zekerheid goed.

Het eerste hoofdstuk wijzigt de wet inzake de sluiting van ondernemingen, om de referentieperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding voor arbeiders en bedienden te harmoniseren op 18 maanden tussen de datum van kennisgeving van de opzeggingstermijn en de datum van sluiting van de onderneming. Voor arbeiders was dit 12 maanden maar sinds het eenheidsstatuut van kracht werd is er geen reden meer voor dit onderscheid.

Het tweede hoofdstuk wijzigt de wet inzake de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. Het betreft een verhoging van de jaarloonschijven op basis waarvan het toepasselijk percentage van de bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds wordt bepaald, die verschuldigd is op de verbrekingsvergoeding van de werknemer. Deze schijven werden niet meer aangepast sinds de invoering van de bijdrage in 2013.

De Koning krijgt de mogelijkheid om de bedragen van de jaarlonen in de toekomst aan te passen.

De Ministerraad geeft de opdracht aan het Fonds Sluiting voor Ondernemingen om het eerste hoofdstuk van het voorontwerp van wet toe te passen vanaf 1 juli 2022.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.