20 okt 2022 14:41

Wijziging van de belastingregels voor grensarbeiders in/van Luxemburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed dat het dubbelbelastingverdrag met het Groothertogdom Luxemburg aanpast.

Het voorontwerp houdt een instemming in met een avenant bij het dubbelbelastingverdrag dat op 31 augustus werd ondertekend en dat de zogenaamde 24-dagenregel wijzigt, waardoor grensarbeiders belast worden in het land waar men werkt, ook indien men gedurende maximaal 24 dagen per jaar in een ander land werkt.

Het doel van dit avenant bestaat erin de tolerantieregel van 24 dagen op te trekken naar 34 dagen om de administratieve rompslomp te verminderen voor de grensarbeiders, die voortaan 10 dagen langer mogen werken in hun woonstaat (bijvoorbeeld door thuiswerk) of in een derde land, waarbij ze belastbaar blijven in de gebruikelijke werkstaat.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Luxemburg, op 31 augustus 2021, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg, op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de avenanten van 11 december 2002, van 16 juli 2009 en van 5 december 2017