13 jul 2018 16:03

Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee voorontwerpen van wet goed die wijzigingen aanbrengen in de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ook wel de 'FANC-wet' genoemd.

Het eerste voorontwerp wijzigt de FANC-wet op vlak van nucleaire cyberbeveiliging. Op internationaal gebied gaat er meer en meer aandacht naar de cyberbeveiliging in het algemeen. De belangrijkste bepalingen van het ontwerp uiten zich in: 

  • de machtiging van de Koning om de maatregelen inzake nucleaire cyberbeveiliging te bepalen die aan de betrokken operatoren worden opgelegd
  • de machtiging van het Agentschap om de grote lijnen te bepalen voor de nucleaire cyberbeveiligingsmaatregelen inzake het behoedzaam beheer voor de categorieën van netwerk- en informatiesystemen met de minste risico’s

Het voorontwerp voorziet daarenboven dat het FANC verschillende rollen zal spelen, waaronder een bewustmakingsrol, en verantwoordelijk zal zijn voor de inspecties en controles met betrekking tot de nucleaire cyberbeveiligingsmaatregelen. Het voorontwerp beoogt een ander, maar zeer gelijkaardig stelsel in te voeren dan wat voorzien werd door de omzetting van de zogenaamde 'NIS-Richtlijn'.

Het tweede voorontwerp wijzigt vijf artikels uit de wet van 15 april 1994. Deze wet werd onder meer aangepast middels een wet van 26 januari 2014 die het Agentschap belastte met het beheer en de invoering van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch toezicht in combinatie met de aanmaak van een stralingspaspoort. Bij het uitwerken van de uitvoeringsbepalingen bij deze wet is gebleken dat omwille van privacyregels een verdere aanpassing van de wet van 15 april 1994 noodzakelijk blijkt.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.