09 dec 2016 14:50

Wijziging van de financieringsmodaliteiten van het Asbestfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de financieringsmodaliteiten van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers wijzigt.

Het voorontwerp zorgt ervoor dat de financiering van het Asbestfonds beter beantwoordt aan de reële behoeften.

Sinds enkele jaren zijn de toegenomen reserves van het fonds het voorwerp van steeds terugkerende opmerkingen van zowel het Rekenhof als de sociale partners. De reserves bedragen 80 miljoen euro.

Sinds begin dit jaar wordt overlegd om tot een oplossing te komen, waarbij rekening gehouden wordt met de overeenkomst die de basis vormde voor de oprichting van het Asbestfonds in 2007. Deze wet is bedoeld om:

  • een overgangsfinanciering voor de jaren 2017 tot 2019 voor te stellen, dit om de reserves te stabiliseren
  • de financiering voor de toekomst vanaf 2020 structureel te hervormen
  • een maximum van 650.000 euro van de financiering van het Fonds toe te kennen aan preventieprojecten of academische studies in verband met de asbestproblematiek

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.