29 jan 2021 17:27

Wijziging van de organieke wet houdende de oprichting van begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen.

Deze wijziging houdt het volgende in: 

  • de oprichting van een nieuw budgettair fonds in het kader van het beheer van het Europees fonds voor voedselhulp in België vanaf 2021
  • de afschaffing van twee budgettaire fondsen die afgesloten zijn op Europees niveau en die dus niet meer gebruikt worden

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.