12 mrt 2021 18:17

Wijziging van de procedure tot behandeling van een aansluitingsaanvraag tot het elektriciteitstransmissienet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de procedure tot behandeling van een aansluitingsaanvraag rekening houdend met het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat een toegewezen aansluitingscapaciteit verplicht in gebruik moet worden genomen binnen een redelijke en realistische termijn, zoals bepaald in het aansluitingscontract. Daartoe stelt het eveneens vast dat het type-aansluitingscontract dat door de netbeheerder ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) een voorstel moet bevatten van hoe voor iedere individuele aansluitingsaanvraag de termijn wordt bepaald waarbinnen de toegewezen aansluiting in gebruik moet worden genomen.

Het ontwerp stelt dat de commissie wordt belast met de controle op de naleving van de verplichting van tijdige ingebruikname. Onder voorbehoud van de verzending van een aanmaning tot voldoening aan de verplichting binnen een bijkomende termijn en na de betrokkene te hebben gehoord, kan de commissie in voorkomend geval administratieve boetes opleggen op basis van de informatie van de netbeheerder.

Dit ontwerp beoogt de ongewenste negatieve invloed te verhelpen die de huidige procedure voor de verkrijging van een netaansluiting, in het bijzonder voor de netto injecterende elektriciteitsproductie-eenheden, zou kunnen hebben op de beoogde concurrentie tussen capaciteitshouders die deelnemen aan de veiling in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, wat betreft de minimum inhoud van het type-aansluitingscontract bedoeld in artikel 169 en tot wijziging van de procedure tot behandeling van een aansluitingsaanvraag rekening houdende met het capaciteitsvergoedingsmechanisme