03 jun 2016 19:22

Wijziging van de rechtsbeschermingswet over overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed dat de bepalingen van de rechtsbeschermingswet aanpast over overheidsopdrachten en opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het voorontwerp van wet past de bepalingen aan van de wet van 17 juni 2013* (de rechtsbeschermingswet) en zet drie Europese richtlijnen om in het Belgische recht. Deze rechtsbeschermingswet legt de regels vast over motivering en informatie aan kandidaten en inschrijvers en omkadert de rechtsmiddelen bij overheidsopdrachten.

De belangrijkste nieuwigheden die dit voorontwerp van wet invoert:

  • het toepassingsgebied van titel II van de rechtsbeschermingswet wordt uitgebreid tot concessies
  • de wet wordt aangepast aan de terminologie van de Europese richtlijnen over overheidsopdrachten en concessies
  • een nieuwe mededelingsplicht over de informatie over het verloop en de vooruitgang van de onderhandelingen en van de dialoog wordt opgenomen
  • de regels voor de mededeling van de gemotiveerde beslissingen over selectie, gunning en niet-plaatsing worden geüniformiseerd

Zo moeten de gemotiveerde beslissingen voortaan per fax, e-mail of via de elektronische platformen dezelfde dag per aangetekende zending worden meegedeeld. Dit voorontwerp legt ook de nadruk op de elektronische platformen (e-procurement). Zo moedigt het de aanbestedende instanties aan om er gebruik van te maken, in het verlengde van de door de Europese richtlijnen opgelegde verplichting om het plaatsen van overheidsopdrachten geleidelijk volledig elektronisch te laten verlopen. Verder zijn de aanbestedende instanties, ongeacht of ze al dan niet administratieve overheden zijn, voortaan verplicht om in de mededeling de rechtsmiddelen tegen de meegedeelde gemotiveerde beslissingen te vermelden, alsook de termijnen ervan en de bevoegde instanties. 

  • de aanvangsdatum van de wachttermijn en van de verhaaltermijnen worden op dezelfde wijze vastgesteld, rekening houdend met de (laatste) mededeling van de gemotiveerde beslissing om te waarborgen dat de aanvangsdatum van deze termijnen samenvalt
  • elke verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte vordert, kan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen haar een schadevergoeding tot herstel toe te kennen

Deze schadevergoeding wordt toegekend indien de verzoekende of tussenkomende partij een nadeel heeft geleden wegens de onwettigheid van de akte. De benadeelde inschrijvers hebben voortaan de keuze om een schadevergoeding voor de gewone rechter of een schadevergoeding tot herstel voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te vorderen, zonder dat deze verhaalprocedures cumulatief zijn.

  • de aanbestedende overheid is bij aanbesteding verplicht de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend een forfaitaire schadevergoeding toe te kennen van 10 procent van het bedrag van zijn offerte indien de opdracht niet aan hem werd gegund.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten