02 jul 2021 18:04

Wijziging van de reglementering voor buitenlandse studenten in België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat buitenlandse studenten toegang geeft tot de arbeidsmarkt. 

De belangrijkste wijzigingen betreffen enerzijds de beperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor buitenlandse studenten die deelnemen aan een mobiliteitsprogramma binnen de Europese Unie en anderzijds de onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor degenen die na voltooiing van hun studie maximaal twaalf maanden in de Unie blijven om een job te vinden of een bedrijf op te zetten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden