26 apr 2019 16:29

Wijziging van de statuten van APETRA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van APETRA wijzigt.

APETRA is een orgaan dat instaat voor het beheer van de verplichte voorraden van aardolieproducten, die gebruikt worden bij een aardoliecrisis. Het ontwerp past de frequentie van de organisatie van de algemene vergadering van APETRA aan. Daarnaast houdt het rekening met de vereffening van de vzw Belgische Petroleum Unie (BPU) en de overname van de activiteiten door de vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaar (BRAFCO).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goedkeuring van de statuten van APETRA