09 mei 2008 15:45

Wijziging van de statuten van Belgacom nv

Melding van de aankoop van effecten en machtiging van Belgacom nv om eigen aandelen te kopen

Melding van de aankoop van effecten en machtiging van Belgacom nv om eigen aandelen te kopen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorstelde met twee wijzigingen van de statuten van Belgacom, nv van publiek recht. 

Belgacom besliste zijn statuten aan te passen aan de wettelijke voorschriften van de wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, waarvan de aandelen op een gereglementeerde markt mogen worden verhandeld (wet van 2 mei 2007). Iedereen die stemrechthebbende effecten van Belgacom aankoopt of overdraagt en die de drempel van 3% of 7,5% van het totaal aantal stemverlenende effecten overschrijdt of eronder zakt, moet de Commissie voor het Bank- en het Assurantiewezen en Belgacom hierover inlichten. Daarnaast blijven de wettelijke drempels van 5% en zijn veelvoud bestaan.  

De tweede wijziging verleent de Raad van bestuur een machtiging om voor 18 maanden vanaf 9 april 2008 eigen aandelen te kopen. Belgacom kocht in 2006 en 2007 eigen aandelen als onderdeel van de remuneratie van zijn  aandeelhouders. De wet laat enkel een periode van ten hoogste 18 maanden toe.