02 feb 2024 15:46

Wijziging van de statuten van HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail.

De statuten van HR Rail moesten vóór 1 januari 2024 worden aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. HR Rail is niet langer bevoegd om statutaire pensioenen te beheren sinds de inwerkingtreding van de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels. Bijgevolg werd het artikel over de statuten van HR Rail waarin hun doel wordt uiteengezet, dienovereenkomstig gewijzigd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.