04 dec 2020 19:10

Wijziging van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

In de notificaties van de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt bepaald dat de sociale uitkeringen die momenteel gekoppeld zijn aan het gewaarborgd minimumpensioen, dat in de toekomst niet meer zullen zijn. Dit heeft gevolgen voor de uitkeringsverzekering van zelfstandigen. Momenteel zijn de basisbedragen van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor een gerechtigde met personen ten laste en voor een alleenstaande gerechtigde immers gekoppeld aan de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen.

Aangezien de bedragen in de uitkeringsverzekering vanaf 1 januari 2021 moeten worden losgekoppeld van de pensioenbedragen, moeten het basisbedrag van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een gerechtigde met personen ten laste en het basisbedrag van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een alleenstaande gerechtigde worden vastgelegd in de reglementering van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten