26 mrt 2015 17:23

Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven

Op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Jacqueline Galant gaat de ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet* tot wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Dit voorontwerp heeft tot doel twee wijzigingen aan te brengen aan de wet van 21 maart 1991. Enerzijds wordt aan de minister de mogelijkheid gegeven om op korte termijn advies te vragen aan het raadgevend comité voor de treinreizigers bij dringende zaken. Anderzijds worden de NMBS en het comité verplicht om de nadere regels van hun samenwerking vast te leggen. Bij gebrek aan akkoord tussen de NMBS en het comité, bepaalt de minister de nadere regels van hun samenwerking.

Verder voegt het de verplichting in voor de gedelegeerde bestuurders van de NMBS en van Infrabel om elk jaar verslag over de uitvoering van hun taken van openbare dienst uit te brengen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, via een hoorzitting. Deze hoorzitting vervangt het jaarverslag dat elk bedrijf aan de bevoegde minister moet voorleggen.

Het voorontwerp van wet zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

*voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven