22 jun 2017 16:18

Wijziging van de wet tot instelling van administratieve geldboetes voor inbreuken op de scheepvaartwetten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed dat de wet over de invoering van administratieve geldboetes voor inbreuken op de scheepvaartwetten wijzigt.

Het voorontwerp van wet implementeert de Europese verordening 2015/757*. Daarom wordt de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten gewijzigd. De verordening voert immers een verplichting in voor de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies. Hiervoor dient elk schip een conformiteitsdocument aan boord te hebben.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

* Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG