13 jan 2023 19:34

Wijziging van de wetgeving inzake de pensioenen van het tijdelijk onderwijspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed dat een aantal aanpassingen doorvoert op het gebied van de pensioenrechten en -berekeningen voor het tijdelijk onderwijspersoneel dat een uitgestelde bezoldiging ontvangt.

De wet van 20 april 1971 stelt de berekeningswijze vast voor de vaststelling van het recht op pensioen en voor de berekening van het pensioenbedrag van het onderwijspersoneel dat tijdens de zomervakantie een uitgestelde bezoldiging ontvangt. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de personeelsleden met een uitgestelde bezoldiging van alle onderwijsnetten van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap.

Naar aanleiding van het decreet van het Parlement van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2022 dat het jaarritme van de scholen aanpast, moet de berekeningswijze voor de tijdelijke leerkrachten worden gewijzigd, zowel voor de opening van het recht als voor de berekening van het overheidspensioen. De wet van 20 april 1971 moet bijgevolg worden aangepast.

Daarnaast kent het nieuwe decreet van de Franse Gemeenschap, dat het begin van het schooljaar vóór 1 september doet aanvangen, aan de vastbenoemde personeelsleden die op 1 september hun rustpensioen opnemen een verlof toe dat ingaat op de eerste dag van het schooljaar en dat eindigt op 31 augustus van datzelfde jaar. Een gelijkaardig verlof wordt toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden die een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen genieten dat op 1 september van een schooljaar ingaat. In dit kader wordt ook het koninklijk besluit van 14 augustus 1986 aangepast.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 april 1971 betreffende de inaanmerkingneming van diensttijd vóór de benoeming in vast verband van het onderwijzend personeel voor pensioen ten laste van de Openbare Schatkist en van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten