14 okt 2013 19:52

Wijziging van de wetgeving op de titels aan toonder en slapende safes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de wetgevingen over de afschaffing van effecten aan toonder en de slapende safes wijzigt.

Hiermee wordt de laatste stap gezet in de dematerialisatie van effecten. De grote lijnen van de afschaffing van effecten aan toonder waren vastgelegd in de wet van 14 december 2005 waarmee beoogd werd de handel in effecten te moderniseren en misbruiken een halt toe te roepen. Nu worden de modaliteiten van het overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas van de niet omgezette effecten of van de tegenwaarde van de door de emittent ambtshalve verkochte effecten, geregeld.  Elk recht verbonden aan een effect aan toonder dat niet werd omgezet, wordt opgeschort zolang de rechtsgeldige houder niet heeft gevraagd dat het effect op zijn naam in een effectenrekening of in een register van de emmitent wordt ingeschreven.
Aangezien effecten aan toonder ten laatste op 31 december 2013 moeten zijn omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten, is de bestaande mogelijkheid om verzet aan te tekenen bij het Nationaal Kantoor voor roerende waarden tegen de verhandeling van titels aan toonder die zijn ontvreemd, vernield of verloren, voorbijgestreefd. Deze mogelijkheid wordt vanaf 1 januari 2014 opgeheven.
Verder wordt ook de materiële levering van de tegoeden in slapende safes aan de Deposito- en Consignatiekas geregeld. Dit is een aanvulling op de bepalingen in de wet van 28 juli 2008 die al de overdracht van de gegevens over de inhoud van de slapende safes naar de Kas regelden.
Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder, en van Hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes