04 dec 2015 16:16

Wijziging van enkele bepalingen over hypothecair krediet in Wetboek economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met bepalingen over het hypothecair krediet.

De ministerraad zet met het voorontwerp van wet de Europese richtlijn 2014/17/UE verder over kredietovereenkomsten voor consumenten die onroerende goederen, bestemd voor bewoning, bezitten.

Het voorontwerp van wet bevat meerdere bepalingen die een betere transparantie van de hypothecaire kredietmarkt verzekeren. Enkele bepalingen willen bijvoorbeeld een betere informatie en bescherming van de consumenten en voeren daarom de verplichting in voor de kredietgever en de kredietbemiddelaar om gepersonaliseerde informatie over te maken aan de consument. Met die informatie kan een Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) opgesteld worden dat de consument kan gebruiken om de beschikbare kredietproducten te vergelijken. Zo kunnen ze een geïnformeerde beslissing nemen over de gepastheid om een kredietovereenkomst te sluiten.

Het voorontwerp van wet actualiseert ook het toepassingsgebied van het hypothecair krediet ten opzichte van het consumentenkrediet, het verduidelijkt het verantwoord lenen en bepaalt de manier waarop het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) wordt berekend.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de bepalingen inzake hypothecair krediet in boek VII "Betalings- en kredietdiensten" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht