28 sep 2018 17:51

Wijziging van het Btw-Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verstrekt voor niet-belastingplichtigen

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en zorgt voor de omzetting van richtlijn 2016/1065/EU over de behandeling van vouchers en de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2017/2455 over bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen.

Op vlak van de behandeling van vouchers voegt het ontwerp een definitie in voor de begrippen 'voucher voor enkelvoudig gebruik' en 'voucher voor meervoudig gebruik' toe in het Btw-Wetboek en bepaalt het de regels voor de overdracht en de inwisseling van vouchers. Een bepaling legt tevens de maatstaf van heffing vast bij de uitgifte en de daaropvolgende overdrachten van vouchers voor meervoudig gebruik.

Het voorontwerp brengt daarnaast wijzigingen aan met betrekking tot de bepalingen inzake de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen. Het ontwerp legt enerzijds de regels vast voor de plaatsbepaling van deze diensten in functie van het al dan niet overschrijden van de drempel van 10.000 euro exclusief btw voor voormelde diensten verricht voor niet-belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat of in het geval er wordt geopteerd voor de heffing in de lidstaat van verbruik en past anderzijds de regels inzake facturering aan voor de toepassing van de bijzondere regelingen.

De bepalingen van het voorontwerp zullen in werking treden vanaf 1 januari 2019. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.