02 okt 2017 12:16

Wijziging van het fytolicentiesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 maart 2013 wijzigt ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.

Het koninklijk besluit van 19 maart 2013 bepaalt maatregelen inzake de certificering van professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen (fytolicentie) en de opslagvoorwaarden van dergelijke middelen. Het ontwerp dat vandaag goedgekeurd werd, omvat hoofdzakelijk wijzigingen met betrekking tot de aanvraag van een fytolicentie, de werking van de fytolicentie Ps (specifiek professioneel gebruik), de opslagvoorwaarden voor gewasbeschermingsmiddelen en de harmonisatie van de te volgen procedures bij vaststelling van inbreuken.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • een aantal administratieve vereenvoudigingen met betrekking tot de aanvraag voor het bekomen van een fytolicentie
  • aanpassingen met betrekking tot de algemene werking van de fytolicentie Ps, zoals de samenstelling van de federale jury die instaat voor het afnemen van de examens, de diplomavereisten om in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke fytolicentie en de opslagvoorwaarden van dergelijke middelen
  • toevoeging van een reden (aangaande keuring van het spuittoestel) die kan aanleiding geven tot een eventuele sanctie
  • aanpassing van de te volgen werkwijze bij afhaling van een gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik door een meerderjarig persoon, handelend in opdracht van een houder van een fytolicentie
  • expliciete vermelding van de minimale bufferzones van toepassing indien er geen bufferzones in de toelatingsakte worden vermeld 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.