03 mrt 2023 16:01

Wijziging van het koninklijk besluit betreffende de kosten van radiofarmaceutische producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten.

Het ontwerp brengt onder andere de volgende wijzigingen aan:

  • digitaal indienen van de aanvragen voor vergoeding/wijziging van vergoeding en de digitale afhandeling van deze aanvragen
  • toevoegen van richtlijnen voor de indiening van een dossier
  • toevoegen van de budgettaire weerslag op drie niveaus in de definities alsook als element voor de ontvankelijkheid van een aanvraag tot vergoeding/wijziging
  • nieuwe indeling van de producten voor betere afstemming met wettelijke vereisten
  • correctie en toevoegen van wettelijke vergunningen van het FAGG en het FANC
  • wijziging van de berekening van de schorsingstermijn
  • de mogelijkheid creëren dat een voorlopig voorstel onmiddellijk definitief wordt in geval van akkoord of indien identiek aan de claim (geen onnodig uitstel van beslissing)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.