02 jun 2023 17:07

Wijziging van het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot wijziging van het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE).

De BOIE is een internationale organisatie opgericht bij het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. De BOIE heeft onder meer tot taak dit verdrag alsook het bijbehorende uitvoeringsreglement uit te voeren en de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux-landen te bevorderen.

Via het voorontwerp van wet wordt ingestemd met een aanvullend protocol waarin de Directeur-Generaal en de personeelsleden van de BOIE worden onderworpen aan een belasting ten bate van de BOIE op de door haar betaalde salarissen, lonen, emolumenten en vergoedingen, en waarbij zij worden vrijgesteld van inkomstenbelasting in elk van de drie lidstaten. Op die manier wordt een risico op dubbele belastingheffing vermeden en wordt een gelijke behandeling van de personeelsleden van de BOIE in de Benelux-landen gewaarborgd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.