03 dec 2015 18:02

Wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat een onderneming in moeilijkheden is

De ministerraad keurt op voorstel van minister van werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het referentiejaar wijzigt dat gebruikt wordt om aan te tonen dat een onderneming in moeilijkheden is. 

Het ontwerp heeft tot doel om het referentiejaar aan te passen. Dat referentiejaar bewijst dat de voorwaarden gerespecteerd werden om beroep te doen op het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden. Hiermee wordt de vraag van de sociale partners van de Groep van tien (14 oktober 2015) beantwoord. 

Enkel de ondernemingen in moeilijkheden kunnen van dit systeem van economische werkloosheid gebruik maken. Om als onderneming in moeilijkheden te worden beschouwd, moesten ondernemingen tot nu vooral aantonen dat ze een opmerkelijke daling van minimum 10% van de omzet of van de productie in vergelijking met 2008 hebben gekend. Het ontwerp van koninklijk besluit dat nu werd goedgekeurd laat de betrokken ondernemingen toe de vergelijking te maken met ofwel het jaar 2008, ofwel met een van de twee kalenderjaren die de aanvraag om de regeling van economische werkloosheid voor bedienden aan te vragen, voorafgaat. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de onderneming in moeilijkheden is in de zin van artikel 77/1, §4, 1° en 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten