17 jun 2022 16:15

Wijziging van het reglement van de Nationale Bank over de handelsactiviteiten van kredietinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het reglement van de Nationale Bank (NBB) over de handelsactiviteiten van kredietinstellingen.

De Bankwet van 25 april 2014 verbiedt kredietinstellingen om handelsactiviteiten voor eigen rekening uit te oefenen, behoudens een aantal uitzonderingen. De concrete uitwerking van deze wet wordt geregeld in een reglement van de Nationale Bank betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening.

De NBB wenst dat reglement nu om redenen van proportionaliteit te wijzigen zodat voor de minder belangrijke kredietinstellingen (de instellingen die niet onder het rechtstreekse toezicht van de ECB vallen) de jaarlijkse rapporteringsplicht vervangen wordt door een tweejaarlijkse rapporteringsplicht. De toezichthouder zou in specifieke gevallen wel nog een frequentere rapportering kunnen opleggen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot goedkeuring van het Reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 tot wijziging van het Reglement van de Nationale Bank van België van 1 april 2014 betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening