03 mei 2020 15:19

Wijziging van het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken' - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin een voorontwerp van wet goed in tweede lezing dat het statuut wijzigt van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het huidige statuut voor het medisch technisch korps beantwoordt niet meer aan de wensen van de jongere generaties, die veel meer dan vroeger zelf hun loopbaan willen sturen. Het voldoet ook niet meer aan de realiteit van de arbeidsmarkt, waar een 'war for talent' bestaat. Het voorontwerp biedt dan ook een oplossing voor de nood aan personeel dat behoort tot de vakrichting 'medische technieken'. Met dit statuut beoogt Defensie drie doelen:

  • de herwaardering van de vakrichting 'medische technieken'
  • de verhoging van de aantrekkelijkheid van de vakrichting 'medische technieken'
  • de optimalisering van het rendement, zowel vanuit het perspectief van het individu als van de organisatie

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2006 tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'