17 mrt 2023 16:51

Wijziging van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed tot instemming met de wijziging van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband.

Het verdrag, dat België ratificeerde op 2 juli 1999, voert in een vroegtijdig stadium van de toelatingsprocedure een systeem in voor het beoordelen van de grensoverschrijdende gevolgen van sommige activiteiten voor het milieu.

De wijziging van het verdrag werd aangenomen in Sofia op 27 februari 2021 en strekt er enerzijds toe het concept “publiek” te verduidelijken door in de definitie expliciet te verwijzen naar de verenigingen, organisaties of groepen samengesteld door natuurlijke of rechtspersonen in overeenstemming met de nationale wetgeving of praktijk. Anderzijds stelt deze wijziging het verdrag open voor toetreding door staten die geen partij zijn bij de VN-ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.