26 jan 2024 17:09

Wijziging van het Wetboek van economisch recht betreffende het binnenlands vervoer van goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed dat een wijziging doorvoert in het Wetboek van economisch recht op het vlak van het binnenlands vervoer van goederen per spoor.

Het voorontwerp van wet heeft als primaire doelstelling om artikel X.60 in het Wetboek van economisch recht te wijzigen om gevolg te geven aan een verzoek van de goederensector om de nationale wetgeving te harmoniseren met de internationale wetgeving om het goederenvervoer per spoor in België te vereenvoudigen. 

Hierbij worden enkel de bepalingen van de internationale wetgeving die onverenigbaar zijn met het nationale recht (vb. bepalingen inzake de douane) uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast wordt aan de Koning de bevoegdheid verleend om het model van de vrachtbrief te bepalen.

De wijziging van het Wetboek van economisch recht is een concretisering van de engagementen die de regering is aangegaan in haar goederenplan. Het huidig wetgevend kader voor het spoor wordt door de sector vaak omschreven als "omslachtig, complex en onverenigbaar met de huidige logistieke verwachtigen". De aanpassing van artikel X.60 van het Wetboek van economisch recht aan de internationale regels zal toelaten een aantal administratieve kosten voor spoorwegondernemingen te verminderen.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.