16 nov 2018 18:04

Wijziging van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt aan verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht.

Op basis van de ervaringen opgedaan met de toepassing van de nieuwe mededingingswetgeving moet dit voorontwerp van wet de mededingingsprocedures  verfijnen en stroomlijnen. Het voorontwerp voegt definities die eigen zijn aan boek IV in in boek I van het Wetboek van economisch recht en vervangt Boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht door een nieuwe tekst. De voorgestelde wijzigingen behouden de basisbeginselen die aan de grondslag lagen van de hervorming van 2013. De toepassing van het Belgisch mededingingsrecht heeft immers nood aan stabiliteit en continuïteit.

Hoofddoelstelling van de voorgestelde wijzigingen is het verbeteren van de naleving van het mededingingsrecht en van de werking van de Belgische Mededingingsautoriteit om de procedures meer efficiënt te maken. Het voorontwerp van wet bewerkstelligt deze doelstelling door onder meer:

  • het aanbrengen van legistieke verbeteringen, het corrigeren van legistieke vergissingen en onduidelijkheden en het invullen van lacunes
  • het vereenvoudigen en uniformeren van procedures
  • het herschikken en herformuleren van bepalingen ten einde de leesbaarheid te verhogen en interpretatieproblemen te vermijden
  • het aanpassen van bepalingen aan in de praktijk opgedane ervaringen
  • het verduidelijken van de regels met betrekking tot de inbreuken op het kartelverbod begaan door natuurlijke personen

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.