22 jun 2018 16:30

Wijziging van reglementaire bepalingen in het kader van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

De wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen vermindert het aantal gerechtelijke kantons en hertekent het grondgebied van een bepaald aantal gerechtelijke kantons.

De inwerkingtreding van al deze bepalingen zal in de loop van 2018 en 2019 gefaseerd gebeuren. Een ontwerp van koninklijk besluit, dat momenteel voor advies aan de Raad van State is voorgelegd, legt de inwerkingtreding vast op 1 september 2018, 1 november 2018 en 1 december 2018 voor de bepalingen van deze wet.

Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, vult voorgenoemd ontwerp van koninklijk besluit aan. Het omvat de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de koninklijke besluiten die in ministerraad worden overlegd en die eveneens moeten worden gewijzigd parallel met het eerste ontwerp van koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter advies aan de Raad van State voorgelegd.