30 sep 2022 15:28

Wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed over verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen.

Het voorontwerp brengt een aantal wijzigingen aan op het vlak van collectieve arbeidsbetrekkingen en wijzigt hiertoe de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (cao-wet) en de reglementering over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

De wijzigingen aan de cao-wet kaderen voornamelijk in het harmoniseringsproces dat aan de gang is in een aantal paritaire comités en past o.a. de overgangsbepaling aan die het lot van de cao’s regelt indien men overgaat naar een ander paritair comité t.g.v. wijzigingen van het bevoegdheidsgebied van paritaire comités. Daarnaast wordt een gelijkaardige bepaling ingevoegd voor wat betreft de sectorale koninklijke besluiten.

Verder wordt het bevoegdheidsgebied van de wet uitgebreid tot een aantal openbare instellingen op vraag van de daarvoor bevoegde overheden en wordt de definitie van de elektronische handtekening afgestemd op het Europees kader.

De wijzigingen aan de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 verduidelijken en vereenvoudigen de procedure voor de bonusplannen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.