20 nov 2015 14:18

Wijziging vreemdelingenwet om procedures van vluchtelingen te optimaliseren

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed dat de vreemdelingenwet wijzigt door de versnelde procedures in volle rechtsmacht te optimaliseren en de bepalingen van annulatieprocedure aan te passen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft twee versnelde procedures om de beroepen tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) te behandelen. De wijziging die de ministerraad in deze procedures doorvoert, komt tot stand door de actuele asielcrisis waarbij het nodig is om de procedures, zowel die in eerste aanleg als de beroepsprocedures, vlot af te handelen.

Het ontwerp van wet bestaat uit twee luiken. Het eerste luik betreft de optimalisering van de versnelde procedures in volle rechtsmacht. De versnelde behandeling van deze beroepen wil de periode van vasthouding van de betrokken persoon of personen zo kort mogelijk houden. Concreet heft het voorontwerp van wet het regulariseren van een verzoekschrift voorafgaand aan het inschrijven op de rol op. Doordat een verzoekschrift nu onmiddellijk bij binnenkomst op de rol wordt ingeschreven, wordt er tijdswinst geboekt.
Dit eerste luik omvat nog een andere wijziging: in geval van een beroep, ingediend door een persoon in een gesloten centrum tegen een weigering tot in overwegingname van een meervoudige asielaanvraag van het CGVS (de extra versnelde procedure) kunnen de processtukken nu ook per fax worden overgemaakt, zoals bij de gewone versnelde procedure in geval van een beroep, ingediend door een persoon in een gesloten centrum tegen een beslissing van het CGVS tot weigering van vraag tot internationale bescherming (dus eerste asielaanvraag).

In een tweede luik wordt de annulatieperiode bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aangepast.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.