28 apr 2023 16:42

Wijziging wettelijke en statutaire bepalingen van het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Hadja Lahbib een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wettelijke en statutaire bepalingen van het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) in overeenstemming brengt met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Het Paleis voor Schone Kunsten is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden. Ze is opgericht bij wet van 7 mei 1999 en haar statuten zijn vervat in een koninklijk besluit van 19 december 2001. Het sociale oogmerk is overigens uitdrukkelijk opgenomen in haar statuten, maar het begrip bestaat niet meer in het nieuwe WVV van 2019.

Daarom stelt het voorontwerp van wet voor om de huidige structuur van het PSK te behouden zoals die voortvloeit uit de wet van 1999. Het sociale oogmerk, waarin het WVV niet langer voorziet, wordt echter een afwijking van het vennootschapsrecht die in de wet en het koninklijk besluit betreffende het statuut van de vennootschap wordt opgenomen. Het betreft de niet-uitkering van winst en de rapporteringsmodaliteiten. Vervolgens worden ook enkele verduidelijkingen aangebracht in de huidige tekst van de wet en wordt de woordenschat aangepast aan het WVV.

Daarnaast zorgt het ontwerp van koninklijk besluit ervoor dat ook de statuten van het PSK worden aangepast aan de in het WVV gebruikte termen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap "Paleis voor Schone Kunsten"