08 jan 2021 15:59

Wijzigingen aan de wet betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Dit voorontwerp tot wijziging van de “gas”-wet heeft een drievoudig doel:

  • het omzetten in Belgisch recht van Richtlijn EU 2019/692 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de regels die gelden voor gastransmissieleidingen tussen twee of meer lidstaten, binnen de EU ook gelden voor gastransmissieleidingen van en naar derde landen, om zo een coherent rechtskader te bekomen
  • het aanbrengen van beperkte aanpassingen aan de definitie van “aardgas”, om de gebruikte terminologie opnieuw in overeenstemming te brengen met de huidige sociaaleconomische realiteit
  • het verduidelijken van het huidige kader voor het vervoer van biogas, gas uit biomassa en andere gassoorten, evenals de mengelingen daarvan met aardgas, aan de hand van individuele vervoersvergunningen die werden verleend voor het vervoer van aardgas. Deze verduidelijking is nodig om onnodige belemmeringen te vermijden voor het vervoer van deze gassen en mengelingen, en om de rechtszekerheid voor de houders van deze vergunningen te waarborgen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.