07 dec 2018 16:54

Wijzigingen aan de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert.

Het voorontwerp behandelt verschillende aspecten van de wetgeving met betrekking tot auto-experts en beantwoordt aan volgende doelstellingen:

  • het wijzigt de definitie van de activiteit en verruimt het toepassingsgebied van de wet
  • het wijzigt de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep voor een rechtspersoon
  • het verduidelijkt de regels van uitvoering door een natuurlijk persoon binnen een niet-ingeschreven rechtspersoon
  • het laat, onder bepaalde voorwaarden, de expertise of afstand toe
  • het wijzigt bepaalde regels met betrekking tot de werking van het Instituut van de auto-experts
  • het verduidelijkt de juridische gevolgen van de definitieve afwezigheid van een lid van het uitvoerend comité
  • het verduidelijkt de gevolgen eigen aan de weglatingen voorzien door de wet
  • het verleent een opschortende werking aan het verzet, het beroep en het cassatieberoep voor wat betreft de tuchtstraffen
  • het voorziet vormelijke wijzigingen die de effecten van sommige taalkundige fouten verbeteren en tot doel hebben de bepalingen van de wet beter te structureren

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts