13 okt 2017 17:51

Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Het voorontwerp van wet wijzigt de bepalingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers om voornoemde wet meer bepaald aan te passen aan bepaalde bij de speloperatoren vastgestelde praktijken. Het verhoogt het maximum aantal kansspelen die in drankgelegenheden mogen worden geëxploiteerd en verbiedt de exploitatie van machines die niet bij wet zijn toegestaan. De samenstelling van de Kansspelcommissie en de benoemingsvoorwaarden worden gewijzigd en de sanctiebevoegdheid van de Kansspelcommissie wordt versterkt met het oog op een betere naleving van de wetgeving inzake kansspelen en een nog grotere bescherming van de spelers. 

Het pakket wet- en regelgeving over de kansspelen en weddenschappen dat aan de ministerraad wordt voorgelegd bevat naast het voorontwerp van wet ook volgende teksten:

  • Reclame: ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten
  • Vermindering aantal wedkantoren: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting
  • Beperkingen: ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III

De ontwerpen worden voor advies aan de Europese Commissie voorgelegd.