01 jun 2018 18:53

Wijzigingen aan de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

De ontwerpen werden voorgelegd aan de Europese Commissie. Na de drie maanden durende status quo hadden de Europese Commissie of de lidstaten geen enkele opmerking bij de ontwerpen. De ontwerpen werden daarnaast aangepast aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het voorontwerp van wet wijzigt de bepalingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers om voornoemde wet meer bepaald aan te passen aan bepaalde bij de speloperatoren vastgestelde praktijken. Het verhoogt het maximum aantal kansspelen die in drankgelegenheden mogen worden geëxploiteerd en verbiedt de exploitatie van machines die niet bij wet zijn toegestaan. De samenstelling van de Kansspelcommissie en de benoemingsvoorwaarden worden gewijzigd en de sanctiebevoegdheid van de Kansspelcommissie wordt versterkt met het oog op een betere naleving van de wetgeving inzake kansspelen en een nog grotere bescherming van de spelers.

Bovenop dit voorontwerp keurde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed:

  • Het eerste ontwerp omvat verscheidene algemene regels inzake kansspelen en weddenschappen die kunnen worden voorgesteld via de informatiemaatschappij-instrumenten, alsook de omstandigheden waarin die kunnen worden voorgesteld, met inbegrip van de regels op het stuk van reclame. Het omvat verscheidene verplichtingen en voorschriften ten aanzien van de houders van een aanvullende kansspelvergunning op het stuk van reclame. Die regels hebben als doel de speler beter te beschermen en te voorkomen dat spelers ertoe worden aangezet om geld te verspillen.
  • Het tweede ontwerp verbiedt het gebruik van automatische toestellen voor het aanbieden van kaart- of
    gezelschapsspelen die de wetgever niet beschouwt als kansspelen in de zin van de wet op de kansspelen, wegens het recreatieve karakter ervan.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 3, 3bis, 10, 11, 15 tot en met 15/4, 39, 43/4, 43/5 , 43/8, 54, 58, 61 en 62 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten

Ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III