20 nov 2021 17:50

Wijzigingen aan de wetten betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wetten van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten.

Het ontwerp voert wijzigingen door met betrekking tot de corrigerende maatregelen die inschrijvers kunnen nemen om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks een uitsluitingsgrond die hun deelname aan een overheidsopdracht zou verhinderen.

Bovendien strekt het ontwerp ertoe artikel 43 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten te herstellen. Deze bepaling betreft het beginsel van het verbod om de schuldvorderingen van een aannemer ten aanzien van een aanbesteder in beslag te nemen, er verzet tegen aan te tekenen, ze over te dragen of in pand te geven tot aan de oplevering van de opdracht. Er werd geoordeeld dat dit artikel moest worden hersteld om de ontijdige onderbreking van overheidsopdrachten door elke andere schuldeiser van de opdrachtnemer, die niet nodig is voor de materiële uitvoering of voor de financiering van de betrokken opdracht, te beletten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.