22 mei 2021 11:03

Wijzigingen aan het statuut van het Internationaal Atoomenergieagentschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met twee wijzigingen aan het statuut van het Internationaal Atoomenergieagentschap.

Het in 1957 opgerichte Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is een autonome organisatie van de Verenigde Naties. Ze biedt een intergouvernementeel forum voor wetenschappelijke en technische samenwerking op het gebied van nucleaire technologie en het vreedzaam gebruik daarvan. België is lid sinds 1958. Het dagelijks bestuur is in handen van de raad van beheer. Alle lidstaten komen één keer per jaar samen in de Algemene Conferentie.

In 1999 keurde de Algemene Conferentie een amendement goed dat de raad van beheer uitbreidt tot 43 leden verdeeld onder de 8 regionale groepen. De raad van beheer wordt uitgebreid tot 18 leden aangeduid door de leden van de uitgaande raad van beheer en tot 25 leden verkozen door de Algemene Conferentie. Eveneens in 1999 keurde de Algemene Conferentie een amendement goed dat bepaalt dat de raad van beheer een tweejaarlijkse begroting voor de uitgaven van het Agentschap voorlegt aan de Algemene Conferentie in plaats van een jaarlijkse begroting.

Het voorontwerp beoogt de instemming met deze amendementen. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de wijziging van artikel VI en van paragraaf A van artikel XIV van het Statuut van het Internationaal Atoomenergieagentschap, aangenomen op 1 oktober 1999 door de Algemene Conferentie van de Organisatie