12 mrt 2021 18:17

Wijzigingen in de regelgeving inzake de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.

Het voorontwerp geeft uitvoering aan de Europese verordening 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven.

Dat gebeurt door de volgende aanvullingen aan verordening (EU) nr. 98/2013:

  • de uitbreiding van de definitie van 'particulier' tot elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen
  • de afschaffing van de registratieregeling en de handhaving van de mogelijkheid tot het invoeren van een vergunningsregeling
  • informatieverstrekking tussen de marktdeelnemers in de toeleveringsketen
  • een opleiding van het personeel van de marktdeelnemers die gereguleerde precursoren voor explosieven aan particulieren aanbieden
  • informatieverstrekking van onlinemarktplaatsen aan hun gebruikers die gereguleerde precursoren voor explosieven verkopen
  • een verificatie, onder bepaalde voorwaarden, bij de verkoop van precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt
  • een verplichting voor marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen om verdachte transacties te melden
  • de verplichting voor de lidstaten om ten minste eenmaal per jaar bewustmakingsacties te plannen
  • toevoegingen en wijzigingen van precursoren voor explosieven in de bijlagen

Het voorontwerp wijzigt daarnaast ook de bestaande wet van 15 juli 2016 om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe verordening.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven