22 feb 2019 15:25

Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.

Het eerste ontwerp wijzigt bepalinen over thematische verloven voor werknemers uit de privésector, terwijl het tweede ontwerp zich buigt over werknemers in de publieke sector. Beide ontwerpen voeren een 1/10de-regeling voor ouderschapsverlof in, eventueel mits akkoord van de werkgever. Binnen het bestaande recht op ouderschapsverlof wordt met andere woorden de mogelijkheid geïntroduceerd om veertig maanden lang de arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende. Daarnaast flexibiliseren de ontwerpen de opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand. Ze regelen ook het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens dat verlof.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.