03 mei 2024 17:51

Wijzigingen inzake de betalingsregels voor overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen doorvoert op het vlak van de betalingsregels voor overheidsopdrachten.

In de Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties worden betalingsregels vastgesteld voor handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

Deze richtlijn werd, wat de overheidsopdrachten betreft, onder meer omgezet in het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Ten gevolge van een arrest van het Hof van Justitie dient het voormelde koninklijk besluit aangepast te worden. Het ontwerp bepaalt dat het nazicht en de betaling moeten plaatsvinden binnen één enkele termijn, behandelingstermijn genaamd, die wordt vastgesteld op dertig dagen. Wanneer aan onderstaande voorwaarden voldaan is kan de behandelingstermijn verlengd worden :

  • de opdrachtdocumenten moeten dit uitdrukkelijk voorzien
  • de verlenging moet objectief gerechtvaardigd zijn op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht
  • de behandelingstermijn mag niet langer zijn dan zestig dagen
  • de verlenging mag geen kennelijke onbillijkheid jegens de opdrachtnemer behelzen

Voor de overheidsopdrachten geplaatst door aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken wordt, voor de overheidsopdrachten verbonden aan die specifieke activiteit, in er een langere behandelingstermijn voorzien (van 60 dagen) en wordt ook een bijzondere afwijkingsmogelijkheid voorzien.

Deze aanpassing komt de KMO-toegang ten goede. Een snellere betaling kan een belangrijk element zijn voor ondernemers om deel te nemen aan overheidsopdrachten.

 De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2025.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.