17 mei 2024 20:12

Wijzigingen inzake de eindeloopbaan van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de eindeloopbaan van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de invoering van het eindeloopbaanstelsel van deeltijdse loopbaanonderbreking vanaf 50 of 55 jaar voor beroepsbrandweerlieden en beroepsambulanciers van de hulpverleningszones. Het betreft een bestaand stelsel van loopbaanonderbreking zoals beschreven in het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

De voorwaarden om dit stelsel op te nemen in een 4/5e werkregime of een halftijds werkregime vanaf de leeftijd van 50 of 55 jaar, evenals het recht op uitkeringen van de RVA worden in het ontwerp van koninklijk besluit vastgelegd.

Het ontwerp voorziet ook dat de zones een aangepaste functie kunnen aanbieden in een andere overheidsdienst, via een detachering, maar onder voorbehoud dat de andere overheid instemt via een detacheringsovereenkomst.

In het kader van een volgend begrotingsconclaaf zullen de nodige voorbereidingen worden getroffen om de noodzakelijke middelen te voorzien, waarna de inwerkingtreding van het besluit definitief kan worden vastgelegd door de ministerraad.

Met deze beslissing kan het ontwerp van besluit voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State en blijft de problematiek van een gedegen en adequaat eindeloopbaanbeleid ten aanzien van onze operationele brandweerlieden en ambulanciers hoog op de agenda.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones