20 jan 2023 09:16

Wijzigingen inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de centrale coördinatie van overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit voert een grotere centralisatie door van transversale federale aankopen bij de aankoopcentrale van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Voor andere gemeenschappelijke aankopen zullen overheidsdiensten de rol van aankoopcentrale kunnen opnemen. De FOD BOSA zal deze diensten ondersteunen bij de correcte toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Daarnaast wordt de planning voor de gemeenschappelijke overeenkomsten transparanter en efficiënter gemaakt door een verdere digitalisering van de overheidsopdrachten.

Tot slot werd bepaald dat ook lokale politie- en hulpverleningszones kunnen deelnemen aan de gemeenschappelijke aankopen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.