20 jul 2023 18:32

Wijzigingen inzake de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat de omzetting beoogt van de EU-richtlijn 2021/2101 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren.

Deze omzetting houdt in dat vennootschappen met een omzet van meer dan 750 miljoen euro een verslag inzake informatie over de inkomstenbelasting moeten opstellen en openbaar maken, alsook de niet-Europese uiteindelijke moederondernemingen die in België economisch actief zijn met een of meer grote dochterondernemingen of grote bijkantoren. Belgische vennootschappen die enkel onder het Belgische belastingregime vallen, zijn vrijgesteld van de verplichting.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft