02 jun 2023 17:07

Wijzigingen inzake de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet goed dat de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar moderniseert en diverse wijzigingen doorvoert omtrent de functionering van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Het voorontwerp van wet heeft vooreerst tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon (die ingeschreven is op het tableau van het Beroepsinstituut) te versoepelen en te verduidelijken, om te voldoen aan de Europese eisen voor de reglementering van intellectuele beroepen. De wet van 11 februari 2013 over de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar wordt in die zin aangepast. Een aantal beperkte eisen worden ook voorzien voor de uitoefening van het beroep binnen een rechtspersoon die het beroep niet zelf uitoefent en dus niet ingeschreven is op het tableau van het Beroepsinstituut.

Vervolgens wordt eveneens de mogelijkheid toegevoegd om toegang te krijgen tot het beroep op basis van een relevante beroepservaring en is nu ook voorzien dat een persoon aan wie een sanctie werd opgelegd, tijdens de duur van die sanctie het beroep niet mag uitoefenen, zelfs niet als werknemer, om zo de doeltreffendheid van de sancties niet te ondermijnen.

De wet van 11 februari 2013 wordt ook gewijzigd om tegemoet te komen aan een opmerking van de Raad van State over de verwerking van persoonsgegevens om de organisatie van elektronische verkiezingen mogelijk te maken.

Tot slot worden ook een paar terminologische en formele aanpassingen doorgevoerd.

De minister van Zelfstandigen wordt opgedragen het voorontwerp gedurende een maand te publiceren op het uniek federaal portaal www.business.belgium.be in het kader van de uitvoering van een evenredigheidsbeoordeling.

Het voorontwerp wordt daarna ter advies voorgelegd aan de Raad van State.