22 sep 2023 15:28

Wijzigingen inzake de organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de organieke reglementering van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën actualiseren en vervolledigen.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit voert een aantal verduidelijkingen en actualisaties door in de organieke besluiten van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en het statuut van de Inspecteurs van Financiën. Het gaat om:

  • de uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 1 april 2022, waarbij bepaald werd dat binnen het totaal van de Inspecteurs van Financiën die in het koninklijk besluit van 28 april 1998 zijn opgenomen, minimaal 52 Inspecteurs van Financiën hun functie actief dienen uit te oefenen en het aantal ter beschikking van de deelstaatregeringen gestelde Inspecteurs van Financiën wordt verhoogd. Een compenserende wervingsmachtiging wordt voorzien wanneer het detacheren van Inspecteurs van Financiën het minimum actieve kader van 52 zou doen dalen
  • de toevoeging van bepalingen die de vervanging van de Korpschef regelen bij tijdelijke of permanente afwezigheid
  • het doorvoeren van wijzigingen aan de werkingsregels en verkiezingsprocedures van de Raad om ervoor te zorgen dat de gefedereerde entiteiten vertegenwoordigd zijn
  • de herformulering van de bevoegdheid van de Korpschef om protocollen te ondertekenen zodat ook protocollen op nationaal niveau binnen deze bevoegdheid vallen
  • het doorvoeren van wijzigingen in de tuchtprocedures
  • de invoering van de mogelijkheid voor Inspecteurs van Financiën om loopbaanonderbreking te nemen of om deeltijds te werken
  • de aanpassing van de diplomavereisten. Om deel te kunnen nemen aan het vergelijkend wervingsexamen volstaat voortaan een diploma of getuigschrift van studies van niveau A
  • de Raad wordt bevoegd voor het opstellen van het programma van het vergelijkend wervingsexamen. Hieraan wordt ook de bevoegdheid toegevoegd om de jury samen te stellen alsmede om in voorkomend geval een voorselectie te organiseren
  • de invoering van de mogelijkheid voor stagiairs om te genieten van een als nuttig erkende anciënniteit, met een maximum van 7 jaar

Via het tweede ontwerp van koninklijk besluit wordt de mogelijkheid tot telewerk binnen het interfederaal Korps formeel geregeld.

De ontwerpen worden na syndicale onderhandelingen ter ondertekening voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het telewerk voor de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën