29 sep 2023 16:11

Wijzigingen inzake de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen doorvoert betreffende de samenstelling van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN) en de duur van het mandaat van zijn leden.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 oktober 2004 tot bepaling van het aantal, de samenstelling en de bezoldigingsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur van het NBN, bestaat de raad van bestuur momenteel uit 30 leden. Met het oog op een efficiënter bestuur wordt voorgesteld om het aantal leden terug te brengen tot 12 effectieve leden en evenveel plaatsvervangers. Het gaat om:

  • 3 vertegenwoordigers van de federale overheid, waarvan 1 vertegenwoordiger van de FOD Economie
  • 6 vertegenwoordigers van representatieve bedrijfsorganisaties waarvan 1 van de kmo’s
  • 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake maatschappelijke belangen

Bovendien voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een verlenging van de duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur van het NBN van 3 tot 5 jaar.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.